Un espacio dedicado a mi ya finalizada etapa profesional.
Parte del material insertado proviene de la web www.gapsdesarrollopersonal.com, que ya no existe.Un espacio dedicado a mi ya finalizada etapa profesional.Un espacio dedicado a mi ya finalizada etapa profesional.
Un espacio dedicado a mi ya finalizada etapa profesional.
Contenidos de mi ya finalizada etapa profesional.
Parte de ellos, provienen de www.gapsdesarrollopersonal.com, que ya no existe.


viernes, 27 de abril de 2012

Asertividad -Entrenamiento Asertivo -Comunicación asertiva...

IMPORTANTE
Por motivos de jubilación por parte de María Antonia Plaxats y Jesús Cosido Soley, desde finales de Setiembre 2009 nuestro gabinete permanece inactivo. Los profesionales colaboradores del Gaps, siguen atendiendo en sus respectivas consultas.

En un foro de mujeres del que formo parte, una compañera ha solicitado información respecto a la Asertividad y le he ofrecido visitar mi blog profesional.
Este era uno de los temas que incluíamos en la gran mayoría de nuestras acciones formativas y veo que, en este blog, todavía no he insertado nada sobre la asertividad. Empiezo ahora mismo con unos textos elaborados por mi alrededor de 1992, y que fuí actualizando paulatinamente. En otros momentos, seguiré insertando más material al respecto.
El material aquí presentado, se entregaba a quienes participaban en nuestros cursos, p.e. el de  Actitudes y Métodos para Prevenir y Afrontar el Estrés, el de Gestión del conflicto, etc.
Algunos de los textos son en catalán y otros en castellano, de acuerdo con el lugar donde impartíamos las acciones formativas:
-Fragment d’un futur llibre per a l’àmbit de l’Educació (Maria Antònia Plaxats).  Any 1996

L’ENTRENAMENT ASSERTIU

L'Entrenament Assertiu aporta una sèrie d'eines d'aprenentatge per a desenvolupar actituds assertives, és a dir, actituds autoafirmades, autoafirmatives.

En el Diccionari de Psicologia Dorsch (16) hi trobem definicions d' ACTITUD com : "forma de procedir selectiva..."; "actitud anímica en front d'una persona, idea, qüestió..."; "disposició psíquica i nerviosa organitzada per l'experiència..."; "tendències o inclinacions (...) poc estables en el temps, dirigides (...) sobre tot a institucions y classes socials, la nació, altres grups...";  "disposició (...) duradora(...) que influeix decissivament en la relació amb determinades coses(...que) es manifesta en conviccions, prejudicis i opinions.".

L'Enciclopèdia Catalana (17) ens defineix les ACTITUDS com : PSIC."Positura expressiva que correspon a una certa disposició de l'ànim."; "Disposició contínua a reaccionar amb una tonalitat afectiva, una expressivitat o una conducta característiques..."; "(... un estat motivacional, es a dir, un estat psicològic (...) condicionador de reaccions..."; "... són determinades en gran part per factors emocionals. Poden ésser adquirides conscientment o inconscientment...";  SOC. "Predisposició apresa culturalment, segons la qual valora objectes, altres individus, col.lectivitats, grups i institucions...".
Aquest mètode prové de la sistematització feta entre els anys 60/70 pel psicòleg clínic Manuel J. Smith (14 -15), d'una sèrie de tècniques conductistes encaminades a "ensenyar a les persones que no són capaces d'auto-afirmarse, a tractar eficaçment amb els altres en una varietat d'ocasions" (14), i ha estat enriquit amb la formació i la pròpia experiència clìnica de la co-autora d'aquest llibre.

Contràriament al que acostumem a donar per suposat, el conflicte és inherent a les relacions, incloses les relacions amb un mateix. Per enriquidores que siguin alhora, la naturalesa de les relacions, en un o altre moment, topen amb una sèrie de conflictes d'interessos que, malauradament, més sovint del que seria desitjable, duen a una escalada de tensió que pot incloure, bé la contenció de l'enuig, o a la seva manifestació més o menys violenta. Cada una d'ambdues reaccions, comporten problemes secundaris de diversa índole. Més val, doncs, comptar-hi i aprendre a tractar les situacions conflictives el més creativament possible. L'Entrenament Assertiu n'és una bona eina.

No solament és aplicable també als infants l'Entrenament Assertiu, sinó que precisament nosaltres l'hem inclòs en els nostres cursos, per tal que els mestres, òbviament previa pràctica pròpia, puguin transmetre actituds assertives als infants, amb el que continuem aportant un altra gra de sorra a la PREVENCIÓ de possibles desequilibris emocionals.
No estarà de més, doncs, oferir oportunitats als infants, eines per al maneig assertiu dels conflictes inherents a les relacions. Smith, en el seu llibre dedicat als pares perquè puguin introduir els seus fills en l'Entrenament Assertiu els hi recorda que "els amics no han d'estar sempre d'acord per que la seva relació sobrevisqui o prosperi, i pots assegurar-li al teu fill que els desacords amb amics i companys d'escola no només són normals: són d'esperar." (15)

Sovint, davant una situació de conflicte, trobem actituds de passivitat, equivalents literalment a "empassar-se una roda de molí", que habitualment provenen d'una baixa auto-estima, quedant aquesta més malversada encara. Quan es poden posar en pràctica creativament les tècniques de l'Entrenament Assertiu, es dóna amb facilitat un increment de l'auto-estima.  

Acostuma a passar també que, en pensar en actituds autoafirmatives, la imatge que sovint acudeix, és la d'una actitud impositiva, i fins i tot agressiva.

L'actitud assertiva és precissament contrària a l'agressivitat o a la imposició.
És una actitud d'afirmació serena, capaç de manifestar el desacord, que comporta no quedar-se enganxat a la situació conflictiva i disposar-se a treure'n el major partit  positiu d'aquella realitat. Així, una actitud assertiva implica que, davant d'un clonflicte, la persona té capacitat de clarificar el que ella opina, capacitat d'escoltar amb obertura i respecte a la postura dels altres, capacitat per a fer-se escoltar, capacitat d'anàlisi general i d'autoreflexió, autoanàlisi i autocrítica, i finalment capacitat de negociar, per mínima que sigui la possibilitat, i en el sentit de "tractar d'un afer mútuament amb un altre o amb altres per procurar  resoldre'l favorablement i arribar a un acord.(17). La continuació d'aquesta actitud és la d'arribar a un compromís mutu per a dur a terme els acords presos.

Evidentment, la capacitat de negociar, ha de comportar un coneixement dels propis límits i una pràctica per a establir-los, que inclou la possibilitat de –arribat el cas-  tallar la relació.

Es tracta de poder dir SI, quan volem dir SI, i poder dir NO, quan volem dir NO.

Un altre element que ens ajudarà a mantenir les nostres actituds assertives, és disposar de recursos per tal de canalitzar saludablement la nostra emocionalitat.

Contràriament al que sovint tenim malentés, dir NO, no sempre implica destrucció. Ans al contrari, en moltes ocasions pot millorar les relacions al convertir-les en co-operatives, tot deixant de banda les tant perjudicials actituds d'enfrontament, que poden quedar per situacions en les que realment siguin inevitables.

Òbviament, l'actitud assertiva no és una actitud fàcil; ara bé, cal preguntar-se si els altres dos grans blocs d'actituds (la passiva i la impositiva o agressiva) donen realment els resultats desitjats.
___________________    

COMUNICACIÓN   ASERTIVA

-Resumen de recomendaciones--         ACTITUD POSITIVA

-         DESARROLLAR CREATIVIDAD (para potenciar actitudes positivas)

-         EVITAR LOS JUEGOS DE PODER

-         ACTITUD RESPETUOSA

-         POTENCIAR RELACIONES DE COOPERACIÓN

-         TRANSFORMAR SALUDABLEMENTE LAS PROPIAS EMOCIONES: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL CONFLICTO (de acuerdo con las circunstancias)

-         DECIR LAS COSAS LO MÁS CLARA Y SENCILLAMENTE POSIBLE

-         INTENTAR NO HERIR A LA OTRA PERSONA (POSITIVIZAR)

-         RESPONSABILIZARSE (=asumir consecuencias) DE LAS PROPIAS DECISIONES Y ACCIONES

-         CONCIENCIAR LOS VALORES QUE GUÍAN LAS PROPIAS DECISIONES Y ACCIONES

-         TENER LOS PROPIOS  OBJETIVOS Y LÍMITES LO MÁS CLAROS POSIBLE,  (y/o  clarificarlos durante el proceso: ¿juego de poder?, ¿solucionar y, por tanto, establecer pactos?)

-       DISPOSICIÓN A LA AUTO-RESPONSABILIDAD

-         DISPOSICIÓN PARA NEGOCIAR  (=rebajar presupuestos)

-         DISPOSICIÓN PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS PACTADOS

-         ESCUCHAR A LA OTRA PERSONA con respeto y obertura

-         MOSTRARLE QUE LA ESCUCHAMOS   (ofrecer un breve resumen)

-         HACERNOS ESCUCHAR

-         UTILIZAR EL "DISCO RAYADO", si es preciso

-         INTENTAR QUE LA OTRA PERSONA CLARIFIQUE SUS OBJETIVOS

-         PREDISPONERNOS A: AUTOREFLEXIÓN, AUTOANÁLISIS, AUTOCRÍTICA Y ANÁLISIS GENERAL

-         MANTENER NUESTRO OBJETIVO A LA VISTA (evitar desviaciones innecesarias)

-         DIRIGIRNOS A LA PERSONA LLAMÁNDOLA POR SU NOMBRE

-         MIRAR A LA PERSONA DIRECTAMENTE A LOS OJOS

-         MOSTRAR SINCERAMENTE NUESTRO ESTADO DE ÁNIMO (siempre y cuando lo consideremos útil para el proceso)

-         RECONOCER, cuando sea necesario, QUE NECESITAMOS TIEMPO PARA PENSAR, CONSULTAR O ACLARAR NUESTRAS IDEAS

-         TENER PRESENTES ASPECTOS FISIOLÓGICOS QUE SUELEN PASARNOS DESAPERCIBIDOS (mensajes corporales:respiración, tensión...)

-         RECONOCER LAS POSIBLES PROYECCIONES  (vemos allí lo que es nuestro)

-         EVITAR LOS "PERO"  (si no deseamos invalidar lo expuesto antes del "pero")

-         PREDISPOSICIÓN A ACUDIR A UNA PERSONA MEDIADORA

-         PREDISPOSICIÓN A INTERRUMPIR, momentánea o definitivamente, LA DISCUSIÓN, una vez hayamos agotado todos los recursos disponibles. (Evidentemente, ponderando los distintos pros y contras)

-         PREDISPOSICIÓN A ELABORAR EL DUELO POR LA POSIBLE NOCIÓN DE PÉRDIDA

-         PREDISPOSICIÓN A APRENDER LAS ACTITUDES Y HABILIDADES QUE AQUÍ SE PROPONEN

-         PREDISPOSICIÓN A ENTRENARSE EN ESTAS ACTITUDES Y HABILIDADES
María Antonia Plaxats
Actualizado: Abril 2000

________________________________________________________


COMUNICACIÓN ASERTIVA

SUGERENCIAS

María Antonia Plaxats-Actualizado:Abril 02


                    POSIBLE     ESTÍMULO

                 
                     POSIBLE    FORMULACIÓN
Quieres plantearle a alguien algo difícil para ti
Me resulta difícil plantearte lo siguiente:
-         Me supo muy mal cuando me dijiste...
-         Me pregunto qué quisiste decir cuando me miraste de aquella forma...
Quieres plantearle algo a alguien  de forma cuidadosa
Sabes que te quiero. Sabes que aprecio nuestra relación, y quisiera que el hecho de encarar este asunto tan difícil entre nosotros, sirva para reforzar y positivizar nuestra relación...
Quieres plantearle algo a alguien y tienes miedo de hacerlo en tono acusador
Se que puede sonar en tono acusador puesto que estoy dolida. Sin embargo, mi verdadera intención es plantear el siguiente tema para llegar a un acuerdo...
Están amenazando en perjudicarte
Haga aquello que considere oportuno, y asuma las consecuencias de ello...
No te escuchan
Yo te he escuchado. Entiendo que dices ... (ofrecer una síntesis de lo comprendido). Ahora escúchame tú ... (una síntesis de lo que pretendemos comunicar)
Gran predisposición a la discusión
-         No pretendo discutir. Pretendo solucionar.
-         En realidad no veo claro sobre qué estamos discutiendo. ¿Sobre qué estamos discutiendo?
-         Pretendo llegar a un acuerdo. ¿Quieres tú lo mismo?
-         ¿Quieres que negociemos una posible solución o quieres que sigamos discutiendo?
Recriminaciones, ataques verbales
-      No estoy dispuesto a continuar en esta línea...
-         No voy a continuar por esta vía...
-         No quiero seguir por ahí...
-         No acepto que me hable de esta forma...
-         Te ruego que cuides tu forma de tratarme...
-         No estoy disponible para seguir escuchando esta forma de tratar el tema...
-         Necesito que dejemos el tema aquí hasta dentro de ... minutos, horas, días...
-         Me siento incapaz de continuar por esta vía... Necesito un tiempo para reflexionar...
-         Ahora yo me pondría en su misma línea, y decido no hacerlo. Paremos hasta dentro de ... minutos, horas, días...
-         No admito este tono...
Te entregan algo distinto de lo que estás segura haber pedido
Lo siento. No puedo aceptarlo. Cámbiemelo por favor. Puedo esperar hasta ... (suponiendo que realmente  podamos esperar)
En cualquier ocasión de conflicto
-         (Cualquiera de las formulaciones anteriores, según el caso.)
-         Tomo nota. Ahora necesito pensar. Le responderé dentro de ... minutos, horas, días...
-         Ahora estoy demasiado nervioso/confuso/tensa/enfadada/triste... como para contninuar. Propongo ...
-         No se qué decir ahora. Propongo esperar a ...
-         Para mi esto no es así. Yo entiendo que...

No hay comentarios:

Publicar un comentario